Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 09:46

Πρόσκληση για αγορά μετοχών από την ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

Πρόσκληση για αγορά μετοχών από την ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου για αγορά μετοχών της υπό σύσταση ΚΑΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της υπό σύσταση Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΕ»

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του σωματείου, η Προσωρινή Επιτροπή της υπό σύστασης Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΕ», καλεί τα μέλη του Ερασιτεχνικού Σωματείου με την επωνυμία «Γ.Σ. ΑΓΙΑΣ ο ΕΡΜΗΣ» έδρα την Αγιά Λάρισας που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, όπως ασκήσουν εντός (15) δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση 4/9/2024 των μελών του Σωματείου, ανέρχεται στο ποσό των 240.000 ευρώ διαιρούμενο σε 24000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων οι 2400 θα μεταβιβαστούν στον ερασιτέχνη. Τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου, οφείλουν να καταβάλουν σε μετρητά στον υπ΄ αριθμό 397/013600-08 (ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) λογαριασμό της υπό σύσταση Κ.Α.Ε. το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν. Η απόκτηση μετοχών της Π.Α.Ε. υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 69 και 69Α του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει και τον έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της νομιμότητας προέλευσης (πόθεν έσχες) των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των μετοχών. Ειδικότερα όποιος επιθυμεί να αναλάβει μετοχές της Π.Α.Ε. άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πρέπει να υποβάλλει προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού:


Α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Β) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών.

Γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδίου, από το οποίο να προκύπτει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2725/99, όπως ισχύει και

Δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.2725/99 (πειθαρχικές παραβάσεις για τις οποίες του έχει επιβληθεί ποινή στέρηση φίλαθλου ιδιότητας) ή ότι έχει εκτίσει τυχόν ποινή που του έχει επιβληθεί.


Εάν κάποιο μέλος αποκτήσει ποσοστό μετοχών που υπερβαίνει το 33% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, θα πρέπει να υποβάλλει προς την Ε.Ε.Α. και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Κ.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τα μέλη του Σωματείου, οι μετοχές διανέμονται στα μέλη που εγγράφηκαν ανάλογα με το ποσό που κατέβαλλε κάθε ένα από αυτά. Το δε πλεονάζον κεφάλαιο θα επιστραφεί στα μέλη που το κατέβαλλαν.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Joomla Social by OrdaSoft!